ԱԶԵՐՊԱՅՃԱՆ – Ալիեւ վերընտրուած է իր պաշտօնին

Ալիեւ կը քուէարկէ բռնագրաւուած Ստեփանակերտի Կառավարութեան շէնքին մէջ

Ազերպայճանի բռնապետը մեծ խնդավառութեամբ քուէարկած է բռնագրաւուած Ստեփանակերտի մէջ

Փետ­րուար 7-ին, Ազեր­­պայճա­­նի մէջ տե­­ղի ու­­նե­­­ցած նա­­խագա­­հական ընտրու­­թեան, ինչպէս որ կը սպա­­սուէր, Իլ­­համ Ալիեւ ձայ­­նե­րու ջախ­­ջա­­­խիչ մե­­ծամաս­­նութեամբ,– ըստ գրե­թէ վերջնա­կան ար­­դիւնքնե­­րու՝ 93,9 առ հա­­րիւր,– վե­­րընտրուած է իր պաշ­­տօ­­­նին։ Ան ար­­դէն 20 տա­­րիէ ի վեր կը տի­­րէ Ազեր­­պայճա­­նին։

Անոր խա­մաճիկ ընդդի­­մադիր թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը փշրանք տո­­կոս­նե­րով քուէ ստա­­ցած են։ 

Ընտրու­­թեան մաս­­նակցած է քուէար­­կե­­­լու իրա­­ւունք ու­­նե­­­ցող քա­­ղաքա­­ցինե­­րու 77 առ հա­­րիւ­­րը։

Ալիեւ իր քուէն «խորհրդան­շա­կանօ­րէն» գոր­ծա­ծած է բռնագ­րա­ւուած Ստե­փանա­կեր­տի մէջ, Ար­ցա­խի Հան­րա­պետու­թեան Կա­ռավա­րու­թեան բռնագ­րա­ւուած շէն­քի յար­կին տակ։ Խօ­սուն ման­րա­մաս­նութիւն մըն ալ այն է, որ Ստե­փանա­կեր­տի մէջ ներ­կա­յիս գրե­թէ բնա­կիչ չէ մնացած, ինչ որ բռնա­պետին վե­րընտրու­թեան մա­սին՝ նոյնքան «խորհրդան­շա­կան» երե­ւոյթ մը կը հան­դի­սանայ։ 

Ընտրու­­թեան ար­­դիւնքը տա­­կաւին չհրա­­պարա­­կուած՝ Թուրքիոյ նա­­խա­­գա­­հը շնոր­­հա­­­ւորած է իր պաշ­­տօ­­­նակի­­ցը՝ վեր­­ջի­­­նիս «հա­­մոզիչ յաղ­­թա­­­նակին» առիթով։ ■