Մարուքեան. «Միջազգային հանրութիւնը հանդուրժում է Ալիեւի քուէարկելը ցեղային զտման ենթարկուած Ստեփանակերտում» 

 

Յատուկ յանձնա­րա­րու­թիւն­նե­րու դես­պան Էդ­մոն Մա­րու­քեան X ըն­կե­րային ցան­ցի իր էջին հա­կազ­դած է Ազեր­պայճա­նի նա­խա­գա­հին՝ բռնագ­րա­ւուած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փանա­կեր­տի մէջ քուէ­ար­կե­լուն։ 

«Այ­սօր Ադրբե­ջանի ար­տա­հերթ նա­խագա­հական ընտ­րու­թեան ժա­մանակ Իլ­համ Ալիեւը իր քուէրա­կու­թիւնը կազ­մա­կեր­պել է Լեռ­նա­յին Ղա­րաբա­ղի Ստե­փանա­կերտ քա­ղաքում։ Ադրբե­ջանա­կան օրէնսդրու­թեան հա­մաձայն՝ Իլ­համ Ալիեւը եր­բեք գրան­ցուած չի եղել Ստե­փանա­կեր­տում՝ այնտեղ քուէար­կե­լու իրա­ւունք ու­նե­նալու հա­մար։ Այստեղ ու­շագրա­ւը այն է, որ Ալիեւը սկզբում չհրահ­րուած պա­տերազմ սկսեց Լեռ­նա­յին Ղա­րաբա­ղի խա­ղաղ ժո­ղովրդի դէմ, իսկ յե­տոյ ցե­ղային զտումնե­րի են­թարկեց այն մարդկանց, որոնց անուանում էր Ադրբե­ջանի քա­ղաքա­ցիներ։ Այժմ նա գնա­ցել է ցե­ղային զտման են­թարկուած քա­ղաք Ստե­փանա­կերտ, որ­տեղ ընտրու­թեան մաս­նակցող մարդ չկայ, եւ ըն­տա­նիքի հետ մաս­նակցել ընտրու­թեան։

Սկզբում մի­ջազ­գա­յին հան­րութիւ­նը լուռ հետեւել է խա­ղաղ ժո­ղովրդի դէմ չհրահ­րուած յար­ձակմա­նը, ապա՝ աւե­լի քան 100.000 մար­դու ցե­ղային զտմա­նը, ապա Ադրբե­ջանի խնդրան­քով սկսել է ցե­ղային զտման են­թարկուած Ստե­փանա­կերտ քա­ղաքը անուանել Խան­քենդի։ Սա­կայն մի­ջազ­գա­յին բո­լոր օրէնքնե­րով, այդ թւում՝ Եւ­րո­պայի խոր­հուրդի առջեւ Ադրբե­ջանի ստանձնած պար­տա­ւորու­թիւննե­րի հա­մաձայն, անուննե­րը չեն կա­րող փո­խուել առանց տե­ղի բնակ­չութեան որոշ­ման։

Բայց ին­չի՞ մա­սին է խօս­քը, երբ հի­մա նրանք պատ­րաստւում են հան­դուրժել Ադրբե­ջանի նա­խագա­հի քուէար­կութիւ­նը ցե­ղային զտման են­թարկուած քա­ղաքում՝ նոյ­նիսկ չսպառ­նա­լով մի­ջազ­գա­յին պատ­ժա­միջոց­ներ կի­րառել Լեռ­նա­յին Ղա­րաբա­ղի ժո­ղովրդի դէմ իրա­կանա­ցուած յան­ցա­գոր­ծութիւննե­րի հա­մար»,– գրած է Մա­րուքեան։ ■