Սրբապղծուած է Արցախի Վանքասարի եկեղեցին ալ

Ազերպայճանի մշակութային ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի

«Հայք» մշա­կոյ­թի պաշտպան կազ­մա­կեր­պութեան Դի­մագիր­քի էջէն կը տե­ղեկա­նանք, թէ ազեր­պայճա­նական ըն­կե­րային ցան­ցե­րու հար­թակնե­րուն վրայ հրա­պարա­կուած լու­սանկար­նե­րուն մէջ կը բա­ցակա­յի Ար­ցա­խի Վան­քա­սարի եկե­ղեց­ւոյ խա­չը։ 

«Այս եկե­ղեցին եւս Ազեր­պայճա­նի պե­տական քա­րոզ­չա­մեքե­նան կը ներ­կա­յաց­նէ իբ­րեւ աղուանա­կան։ Այս արար­քը ան­գամ մը եւս կը վկա­յէ,– եթէ կաս­կա­ծող­ներ դեռ կա­յին,– որ այդ եր­կի­րը բռնագ­րա­ւուած Ար­ցա­խի մէջ պե­տական մա­կար­դա­կով մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պա­նու­թիւն կ՚իրա­կանաց­նէ։

1954-ի Լա Հէ­յի Ար­դա­րադա­տու­թեան հա­մաձայ­նագրի 4-րդ յօ­դուա­ծին հա­մաձայն՝ ար­գի­լուած է մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութեան հան­դէպ վան­դա­լալա­կան արարքնե­րու, գո­ղու­թեան, կո­ղոպու­տի, իւ­րացման, թշնա­ման­քի եւ հա­շուե­յար­դա­րի որե­ւէ գոր­ծո­ղու­թիւն։ Ըստ Ատեանի նոյն թուակա­նի առա­ջին ար­ձա­նագ­րութեան՝ ար­գի­լուած է գրա­ւեալ տա­րածքնե­րուն մէջ ոչնչաց­նել մշա­կու­թա­յին կամ հո­գեւոր ար­ժէքնե­րը։

Հարկ է յի­շեց­նել, որ Լա Հէ­յի Ար­դա­րադա­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին ատեանի 2021 Դեկ­տեմբեր 7-ի որո­շու­մին հա­մաձայն՝ ար­գի­լուած են հայ­կա­կան եկե­ղեցի­ներու պղծման արարքնե­րը. “Ազեր­պայճան պար­տա­ւոր է ձեռ­նարկե­լու բո­լոր անհրա­ժեշտ մի­ջոց­նե­րուն՝ կան­խե­լու եւ պատ­ժե­լու վան­դա­լական արարքներն ու պղծու­մի գոր­ծո­ղու­թիւննե­րը, որոնք կ՚իրա­կանա­ցուին հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութեան նկատ­մամբ…”։

Իսկ Եւ­րո­պայի խոր­հուրդի խորհրդա­րանա­կան վե­հաժո­ղովին որ­դեգրած 2583-րդ բա­նաձե­ւին հա­մաձայն՝ հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ար­ժէքնե­րու հայ­կա­կանու­թեան փաս­տի ժխտումն ու զա­նոնք՝ Աղուան­նե­րուն վե­րագ­րե­լը ճանչցուած է իբ­րեւ “ազեր­պայճա­նական յօ­րինուածք”»,– նշուած է «Հայք»-ի գրառ­ման մէջ: ■